1. Definities
    Wij, we ons: de eenmanszaak Easy-123, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer : 17283103, en kantoorhoudende te (5622 ND) Eindhoven aan het adres de Greide 47.
    Jij, jou, je: Dat ben jij! De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met Easy-123, aan wie Easy-123 een offerte heeft uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met Easy-123.
    Overeenkomst: Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze Overeenkomst voorafgaat.
    Partijen: Dat ben jij met ons samen.

Artikel 1 Wanneer gelden deze voorwaarden?
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die wij de deur uit doen en op alles Partijen samen overeenkomen.
1.2 De toepasselijkheid van jouw inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht jij zelf dus inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op onze Overeenkomst.
1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze/onze algemene voorwaarden kunnen natuurlijk altijd, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop schriftelijk akkoord hebben gegeven en alleen op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.
1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.
1.5 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij we je in de offerte vragen om vóór een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet. De voorwaarden van de offerte kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd. Aan de offerte kan je geen dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden cursussen niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.
2.2 Wij kunnen niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor jou kenbaar is of behoort te zijn.
2.3 Onze aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4 Als wij in de offerte een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.
2.5 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst komt alleen tot stand als (I) jij een offerte of aanbod van ons ongewijzigd accepteert, of; (II) wij een Overeenkomst schriftelijk bevestigen, of (III) wij al geheel of gedeeltelijk aan de Overeenkomst uitvoering hebben gegeven.
3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door (of namens) ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als we al begonnen zijn aan de uitvoering ervan.

Artikel 4 Wij verwachten het volgende van jou
4.1 Jij zorgt ervoor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden, tijdig aan ons beschikbaar worden gesteld.
4.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen.
4.3 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of misschien niet helemaal volledig zijn. In dat geval mogen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst door ons
5.1 Wij mogen bij of na het aangaan van de Overeenkomst van jou voldoende zekerheid te verlangen, dat jij zowel aan jouw betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen zal voldoen. Wij kunnen om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wij starten met de uitvoering van de Overeenkomst. Wordt ons verlangen om dit beetje zekerheid geweigerd, dan mogen wij de opdracht weigeren.
5.2 Alle werkzaamheden die door ons worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting betreft een inspanningsverplichting. Wij bieden dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.
5.3 Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar proberen daarbij waar mogelijk rekening te houden met jouw wensen. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst vervangen.
5.4 Opgegeven termijnen voor het uitvoeren van de Overeenkomst zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn zal je ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen. Dat houdt in dat je aan ons nog een tweede kans biedt om alsnog de Overeenkomst na te komen. Wij grijpen graag deze tweede kans aan om alsnog onze werkzaamheden uit te voeren.
5.5 Wij hebben het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.6 Als Partijen na het sluiten van de Overeenkomst erachter komen dat het nodig is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij in overleg met jou de Overeenkomst aanpassen. Als de wijziging van of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft of van invloed is op het tijdstip van oplevering, dan zullen wij jou hierover inlichten.

Artikel 6 Deelname aan een cursus
6.1 Alle cursussen worden door ons gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
6.2 Wij hebben het recht om de locatie van de cursussen te wijzigen als dat voor de tijdige en correcte uitvoering daarvan noodzakelijk is. Wij hebben ook het recht om een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer.
6.3 Een inschrijving geldt steeds voor één persoon.
6.4 Na inschrijving ontvang je een elektronische bevestiging van de inschrijving, tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen. De inschrijving is pas definitief als je het verschuldigde cursusgeld aan ons hebt voldaan. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
6.5 Als het door jou verschuldigde cursusgeld bij aanvang van de cursus nog niet volledig door ons is ontvangen, dan hebben wij het recht om toegang tot de cursus, te weigeren. Zorg dus altijd voor een geldig betalingsbewijs.
6.6 Per cursus zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een cursus het maximum aantal inschrijvingen heeft behaald, wordt de mogelijkheid tot inschrijving automatisch gesloten. In dat geval kan je ons per e-mailbericht verzoeken om je op de reservelijst te laten plaatsen. Wij kunnen dan natuurlijk geen garantie bieden op beschikbaarheid, maar brengen je direct op de hoogte als er alsnog een plaats beschikbaar komt voor je.
6.7 Wij bieden geen enkele garantie voor de inhoud en/of het resultaat van de cursus waarvoor jij besluit je in te schrijven.

Artikel 8 Als wij de Overeenkomst willen uitstellen of beëindigen
8.1 Deze Overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar het kan voorkomen als: (I) jij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet helemaal, of niet op tijd nakomt; of (II) wij bang zijn dat jij de verplichtingen niet zal nakomen door omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de Overeenkomst; of (III) door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan worden om de Overeenkomst na te komen; of (IV) jou gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen uit de Overeenkomst kunt voldoen, maar dat we hiervoor geen of te weinig bewijs krijgen. In alle hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is ontstaan.
8.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.
8.3 Als onze Overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen.
8.4 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken, mogen wij de Overeenkomst direct opzeggen en/of de opdracht of Overeenkomst annuleren. Wij zijn dan niet verplicht om enige schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Ook in dit geval zijn onze vorderingen direct opeisbaar.

Artikel 9 Als jij de Overeenkomst wil annuleren
9.1 Wij houden natuurlijk rekening met jouw komst. Wil je de Overeenkomst toch annuleren? Dan ben je de volgende kosten aan ons verschuldigd:
Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de cursus: kosteloos;
Bij annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus (inclusief de 14e dag), maar meer dan 7 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van het volledige cursusgeld;
Bij annulering 7 dagen of minder dan 7 dagen voor aanvang van de cursus: 100% van het volledige cursusgeld.
Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij ook om een volledige schadevergoeding vragen.
9.2 Als annuleringsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw schriftelijke annulering hebben ontvangen.
9.3 De gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum worden vastgesteld op basis van onze administratie.

Artikel 10 Overmacht
10.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.
10.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden, of een algemene elektronische of internetstoring.
10.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden duurt mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden, zonder betaling van enige schade.
10.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

Artikel 11 Vergoedingen en betaling
11.1 Betaling moet steeds plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de cursus.
11.2 In geval er sprake is van bijkomende kosten, zoals reiskosten, dan zullen deze kosten apart op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.
11.3 Bij niet of niet-tijdige betaling ben je zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Je bent dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor jouw rekening.
11.4 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.
11.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot wat er in deze algemene voorwaarden is geregeld.
12.2 Heb jij ons onvolledige of onjuiste informatie aangeleverd? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
12.3 Wij bieden geen garantie met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte werkzaamheden. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
12.4 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (over een maximum van twee kalendermaanden).
12.5 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.
12.6 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
12.7 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

Artikel 13 Vrijwaring
13.1 Wij, en de mensen die wij inschakelen, worden door jou gevrijwaard voor eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van onze werkzaamheden.
13.2 Jij garandeert aan ons dat de informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden vrij zijn van virussen en defecten, en vrijwaart ons voor eventuele schade die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze informatiedragers, elektronische bestanden, software en andere soortgelijke bestanden.
13.3 Als jij derden de gelegenheid geeft om onze resultaten te gebruiken of toe te passen, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die door jou of door derden wordt geclaimd.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
14.1 Wij behouden ons de rechten en bevoegdheden voor die aan ons toekomen op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Wij behouden derhalve te allen tijde alle rechten op de door ons gemaakte (les)plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, animaties, video’s en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, zijn uitsluitend wij daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
14.2 Wij hebben het cursusmateriaal zelf gecreëerd en stellen dit cursusmateriaal – samen met de online databank waaronder (maar niet uitsluitend) lesreader, lesvideo’s, de website en blog – aan jou beschikbaar. De intellectuele eigendomsrechten op dit cursusmateriaal berusten altijd bij ons. Jij mag het cursusmateriaal dat aan jou beschikbaar is gesteld alleen voor eigen, niet commerciële doeleinden, gebruiken. Het is niet toegestaan om de door ons verstrekte materialen, gegevens en/of informatie te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe.
14.3 Wij mogen de documentatie, of gedeelten daarvan, welke is ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, opnieuw gebruiken voor andere opdrachten of voor andere doeleinden die door ons worden bepaald.
14.4 Jij mag niet enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen wijzigen of verwijderen.
14.5 Toegang tot het online videomateriaal is persoonsgebonden. Als wij ontdekken dat jouw account zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door meerdere personen is of wordt gebruikt, of dat je anderzijds ons materiaal deelt met derde partijen, dan zal jouw toegang voor onbepaalde tijd worden geschorst en zal er een boete in rekening worden gebracht ter waarde van 1 DTP traject, per persoon die onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van het account. Alle oefenbestanden vallen onder het recht van intellectueel eigendom, en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt of worden gedeeld met andere personen of instanties.

Artikel 15 Klachten
15.1 Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Als jij toch een tekortkoming of verbeterpunt constateert, dan ontvangen we deze graag binnen 48 uur na uitvoering van de Overeenkomst. Aan een ingezonden klacht of verbeterpunt kunnen geen rechten worden ontleend.
15.2 Voor de toepassing van dit artikel moet iedere deellevering als afzonderlijke levering worden beschouwd.
15.3 Jij zal ons in de gelegenheid moeten stellen om een klacht te onderzoeken.
15.4 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van de afname- en betalingsverplichting.
15.5 Bij niet-tijdige melding van de klacht, als bedoeld in 15.1, komt aan jou geen recht meer toe op herstel of enige andere schadeloosstelling.
15.6 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons en de door ons bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

Artikel 16 Privacy
Wij zijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houden hiermee rekening bij het verwerken van jouw (persoons)gegevens. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) wij een wettelijke plicht hebben om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als jij besluit om persoonsgegevens van derden aan ons te verstrekken, dan moet je zorgdragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

Artikel 17 Bij problemen…
18.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
18.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
18.3 Maar voordat we naar die rechter stappen hebben er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.